Chính sách bảo mật của chúng tôi.

  1. Tuân theo đầy đủ các thỏa thuận bảo mật và thỏa ước, giao kèo giữa khách hàng và chúng tôi.
  2. Lưu trữ 03 năm thiết kế của khách hàng tại server cục bộ.
  3. Luôn luôn backup dữ liệu, đảm bảo không mất mát, không thất lạc file thiết kế của khách hàng.
  4. KHÔNG sử dụng file của khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào mà không được sự cho phép của khách hàng
  5. Chủ động thực hiện bảo mật ngay cả khi khách hàng chưa có yêu cầu.