Thiết kế ngược

Thiết kế ngược là quy trình thiết kế ngược lại của một quá trình thiết kế nào đó có trước nhằm đạt được thiết kế theo ý đồ của người thiết kế trước đó toàn bộ hay một phần. Thiết kế ngược đòi hỏi người thiết kế có kiến thức bao quát để nắm được

Translate »